Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Spesialrådgiver

KoRus-Øst (Kompetansesenter rus - region øst) søker spesialrådgiver. KoRus-Øst er ett av sju regionale kompetansesentre som på oppdrag fra Helsedirektoratet har i oppgave å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet i Norge. Senteret er administrativt underlagt Sykehuset Innlandet HF, Divisjon psykisk helsevern. KoRus-Øst holder til på Kjonerud kompetansesenter, Ottestad, i Stange kommune. Senteret har ca. 20 årsverk og dekker i dag 88 kommuner i nåværende Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

Medarbeiderne ved senteret har variert bakgrunn og kompetanse fra undervisning, forskning, klinisk arbeid, ledelse og kommunikasjon. Vårt samfunnsoppdrag er å styrke kompetansen og kvaliteten i relevante tjenester. Vi skal være en tjeneste både for de avhengighetsrelaterte tjenestene og for den forebyggende virksomheten i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Sentrene skal videre legge til rette for kvalitetsutvikling og systematisk brukermedvirkning og bidra til å gjøre bruk av både erfaringsbasert- og forskningsbasert kunnskap på rusfeltet innen forebygging, folkehelse, tidlig intervensjon og rusbehandling. I tillegg er KoRus-Øst tillagt pengespillproblemer og problematisk spilleatferd (dataspill) som en nasjonal funksjon.

For mer informasjon om KoRus-Øst og våre innsatsområder, se; www.rus-ost.no. Vi søker nå etter en ny spesialrådgiver som i hovedsak skal jobbe i team tidlig innsats.

Arbeidsoppgaver

Dette er en nyopprettet stilling som har til hensikt å styrke vårt team som jobber med tidlig innsats. Stillingen vil blant annet få oppgaver knyttet til opplæringsprogrammet Tidlig inn som tilbys kommunalt ansatte og deres ledere som jobber i tjenester som møter gravide og småbarnsforeldre. Programmet tilbys i samarbeid med flere kompetansesentre som jobber med tematikken rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid.  Noen av implementeringsmålene for programmet er å:

 • ivareta barnets helse og utvikling ved at ansatte systematisk spør gravide og småbarnsforeldre om rus.
 • oppdage tidlig og sette inn hjelp til den gravide og småbarnsforeldre.
 • utvikle prosedyrer for å sikre systematikk i tjenestene.                                                                                                                                                                                                 

Senterets arbeidsoppgaver endres som følge av endringer i tilskuddsbrevet fra vår oppdragsgiver, helsedirektoratet. De fleste av våre oppgaver utføres ved kompetanseheving av fagpersoner og organisatoriske tiltak for å utvikle samarbeidet i og mellom tjenester og nivåer. Arbeidsoppgavene skal bidra til at senteret oppfyller sitt samfunnsoppdrag med spesielt fokus på lokalt og regionalt utviklingsarbeid og implementering av nasjonale retningslinjer på ulike områder ved å:

 • utarbeide, bearbeide og presentere fagstoff skriftlig og muntlig
 • planlegge og gjennomføre kurs og konferanser
 • drive opplæring og rådgivning i kommuner og spesialisthelsetjenesten
 • samarbeide med andre kompetansemiljøer
 • evaluere egne og andres prosjekter                                                                                                                                                                                               

 

Kvalifikasjoner
 • Fortrinnsvis mastergrad innenfor relevante fagområder (for eksempel helse, sosial og samfunnsfag), kandidater med særdeles relevant arbeidserfaring kan bli vurdert om de har en bachelor og videreutdanning innen relevante fag.
 • Arbeidserfaring fra kommune eventuelt med å samarbeide med kommuner 
 • Det er en fordel å ha erfaring fra arbeid med gravide, sped- og småbarn samt rusfeltet
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Like å holde seg faglig oppdatert og søke ny kunnskap
 • Evner til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Evne å planlegge, iverksette, lede og gjennomføre prosjekter
 • Like å formidle og undervise også til store forsamlinger 
 • Evner til å se muligheter og ta initiativ
 • Være fleksibel 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

 
Vi tilbyr
 •  Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 •  Mulighet for personlig og faglig utvikling
 •  Mulighet til påvirke og utvikle egen jobbhverdag 
 •  Engasjerte kollegaer
 •  Lønn etter avtale
 •  Meget gode pensjonsordninger i KLP.

 Det må påregnes en del reisevirksomhet og den som ansettes må disponere egen bil. 

 Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.        

 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 70.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier