• Bransje
  • Bedriftstype
  • Organisasjonsnummer
    939898743
  • Adresser
    Bergmannsgata 19
    7374  RØROS

Røros kommune oppføring hos:

Røros kommune

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 12 virksomhetsområder.

Vearteneaerpiesijjie Røros lea Trööndelagesne jïh desnie medtie 5600 årrojh. Tjïelten akte gellielaaketje jieleme, ræjhkoes kultuvrejielede aktene histovrijen byjresisnie, hijven nuepieh ålkone mïnnedh giesege jïh daelvege, jïh hijven kommunikasjovneviermie girtine, bussine jïh ruevtieraajrojne. Årganisasjovnesne Røros tjïelte medtie 600 barkijh, joekedamme 12 gïehtelimssuerkide.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Undervisningsstilling ved 1.-4. trinn

Røros kommune

Kort om stillingen Fra 01.11.2022 vil det være ledig et vikariat 80 % lærerstilling ved Røros skole, 1.-4.trinn. Skolen har behov for kompetanse i begynneropplæringen i fagene norsk og matematikk. Vi søker etter en dyktig lærer som vil engasjere og involvere våre elever. Om oss Røros skole er en kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i Røros sent…

Undervisningsstilling 5.-7.trinn

Røros kommune

Kort om stillingen Fra 17.10.2022 vil det være ledig inntill 100 % vikariat ved Røros skole, 5.-7.trinn. Vi søker etter en dyktig lærer som vil engasjere og involvere barn og unge. Om oss Røros skole er en kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i Røros sentrum. Skolen er fjellregionens største skole med ca. 500 elever. Vi har ca. 70 ansatte bestå…

Helgestillinger på ØBHVS og Gjøsvika sykehjem

Røros kommune

    Kort om stillingen Vi har flere ledige helgestillinger på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) og Gjøsvika sykehjem for helsefagarbeidere, men søkere med annen helse utdanning eller ufaglærte blir også vurdert. Arbeid er hver 3. helg. Stillingstørrelse varierer fra 13,6 - 18 % Oppgi i søknaden hvor du ønsker å søke. Om oss Virksom…

Fastelege Røros legesenter

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har en ledig stilling som kommunalt ansatt fastlege i 100%  stilling ved Røros legesenter. Listelengde er inntil 800 pasienter. Vi er åpen for fleksibel tilstedeværelse i praksisen etter avtale/ønske.  Trykk på vedlagt lenke, og se filmen som beskriver hvordan det er å jobbe som lege i Røros kommune. Her kan du også møte noen av …

Ræhpas ohtseme / Åpen søknad

Røros kommune

Åenehks barkoebæjhkoehtimmien bïjre Daate lea ohtsemeportaale gusnie ræhpas ohtsemh Rørosen tjïeltese maehtieh sïjse seedtesovvedh jïh registreereme sjïdtedh. Edtja gaajhkh ræhpas ohtsemh daan barkoebæjhkoehtimmien tjïrrh registreeredh mijjen elektrovneles ohtsemesysteemesne. Ohtsijh mah e-påastem ræhpas ohtsemigujmie påastedåastoevasse seedtieh, sïjhtebe…

Samisk språkarbeider, 60 % engasjement

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har ledig et 60 % engasjement som samisk språkarbeider ved samisk barnehageavdeling Svaale, ved Luvlege maanagierte / Ysterhagan barnehage med barn i alderen 1–6 år. Engasjementets varighet er fra 5.9.2022   Om oss Ysterhagan barnehage er en to-avdelings barnehage, hvor den ene avdelingen er samisk med sørsamisk som dagligsprå…

Barne- og ungdomsarbeider

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har ledige stillinger som barne- og ungdomsarbeider / assistent i barnehagene på Røros. Om oss Vi er en engasjert personalgruppe som yter god omsorg og trygghet for hvert enkelt barn og barnegruppe. Barnas lek, vennskap og latter i hverdagen er viktig for oss. Om du er glad i barn og ønsker en jobb hvor ingen dag er lik, så er det…

Pedagogisk leder / barnehagelærer

Røros kommune

Kort om stillingen Vi søker flere barnehagelærere, i barnehagene på Røros.  I stillingene har du ansvar for å tilrettelegge for et godt læringsmiljø både ute og inne for barna, og aktivt medvirke til et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal være i samsvar med alle våre styringsdokumenter, samt skje i samråd med avdelingsleder/styrer, pedagogisk led…

Helsefagarbeiderstillinger

Røros kommune

Blir du vår nye kollega?   Kort om stillingen Vi har ledige helsefagarbeider- (omsorgsarbeider, hjelpepleier) stillinger på Gjøsvika sykehjem: 2 faste 80 - 100 % stillinger, Gjøsvika sykehjem Oppgi i søknaden hvor stor stilling du ønsker. Kort om oss Virksomhet institusjonsbaserte tjenester består av enhetene Øverhagaen bo-, …

Sykepleier- eller vernepleierstillinger

Røros kommune

Blir du vår nye kollega?   Kort om stillingen Vi har ledige sykepleier- og vernepleierstillinger ved Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) og Gjøsvika sykehjem: fast 80 – 100 % sykepleierstilling, ØBHVS fast 90 - 100 % sykepleierstilling, ØBHVS fast 100 % sykepleierstilling Gjøsvika sykehjem fast 100 % sykepleier-…

Tilkallingsvikarer i barnehagene

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har behov for vikarer som kan stille opp på kort varsel ved fravær i personalgruppa. Behovet for vikarer varierer, og det kan være muligheter for få tilbud om å jobbe både på Røros, Glåmos og i Brekken. Dette kan du skrive noe om i søknaden. Om søknads- og ansettelsesprosessen  På grunn av stort behov for vikarer gjøres det fortlø…